การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(160) /2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564   เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2(160) /2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ และในโอกาสนี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  คือท่านสุรพงษ์  สายโอภาศ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้น มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม)  และมอบโล่เกียรติคุณให้กับ  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์  ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ  ของแสดงความยินดี ขอบคุณมาในครั้งนี้ด้วย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap