คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยชาติ กิจกรรม”อบรมแกนนำและเครือข่ายชุมชน รุ่นที่ 2”

วันที่  7  เมษายน  2564  เวลา  09.09 น.  รองอธิอการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยชาติ  กิจกรรม”อบรมแกนนำและเครือข่ายชุมชน  รุ่นที่ 2”  ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 7-9  เมษายน  2564  ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการและมีอาจารย์ บุคลากร ผู้เข้าร่วมเครือข่ายชุมชน ทั้ง 5 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน