ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด