บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (26 มิถุนายน 2564) เวลาประมาณ 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรได้รู้จักและมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการเรียนและการงานในอนาคต และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา บรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกิจกรรมนันทนาการ ” และอาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์และคณะ บรรยายในหัวข้อ การบรรยาย ทักษะ IT ในสถานการณ์ โควิด-19 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด