การประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 13.09 น.นายสุรพงษ์  สายโอภาศ  ประธานในการประชุมคณะกรรมการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนที่กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่1/2564  ณ ห้องประชุม A  ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  จัดทำแผนที่ได้กำหนดไว้ตามผลการเลือกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2564  เพื่อประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ โดยมีท่านอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพโดยพร้อมเพรียงกัน