โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 2  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
dsc_7580 dsc_7586 dsc_7589 dsc_7594 dsc_7595 dsc_7600dsc_7607

dsc_7613 dsc_7614 dsc_7616 dsc_7618 dsc_7619 dsc_7620 dsc_7623 dsc_7624 dsc_7625 dsc_7626 dsc_7628 dsc_7629 dsc_7633 dsc_7640 dsc_7643 dsc_7644 dsc_7662 dsc_7672 dsc_7675 dsc_7676 dsc_7681 dsc_7692 dsc_7695 dsc_7698 dsc_7704 dsc_7708 dsc_7709 dsc_7710 dsc_7712 dsc_7713 dsc_7714 dsc_7715