ม.รอ. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.39 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีท่านนายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด