กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยแบบ new normal 12 กรกฎาคม 2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.09 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยแบบ new normal  จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ประจำมหาวิทยาลัยฯ (ต้นกันเกรา) ณ  บริเวณสระแก้วราชภูมิ  ในโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน