ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7  สิงหาคม  2564  เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การวิเคราะห์และวิธีการประเมินค่างานและการทบทวนการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่  7- 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งและการแต่งตั้ง   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  และหลักการวิเคราะห์และประเมินค่างาน  ระดับชำนาญการ  โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละตำแหน่งเข้าร่วมโครงการดังนี้  กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนิติกร  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง   กลุ่มที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน  นักวิเคราะห์นโยบายแผน  ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์   โดยมีวิทยากรกลุ่มคอยกำกับดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด