มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนพระราชทานกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 3 คน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching/ELT)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 คน