การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 7  ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  10/2564 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี  เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ