การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(173) วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(173) วันพฤหัสบดีที่  17  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  2(173)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ  ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านสุรพงษ์  สายโอภาศ  ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นสูงสุด  ชื่อ  มหาวชิรมงกุฎ  และร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  สุวภาพ  ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านปรบมือร่วมแสดงความยินดีด้วย