การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่  5  เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (CB9) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่าน ดร.ธนกร  เชื้อจำรูญ  ประธานอนุกรรมการ  เป็นประธานที่ประชุมพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน ส่งเสริมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และการแถลงข่าวตามวาระโอกาสต่าง ๆ  พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินการต่อไป