คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รุ่นที่ 6  ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  56  พรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้วรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล  เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน และการบริหารการเงินในชีวิตการทำงาน  จากศิษย์เก่ารุ่นที่2 และผู้จัดการธนาคาร มาร่วมบรรยายพิเศษในโอกาสนี้ด้วย