การคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตกำมันตะคุณ รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ  กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  วันอังคารที่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 10.09 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  ให้ข้อมูล  พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย  ซึ่งในช่วงเช้าคณะกรรมการได้เยี่ยมชมป่าสมันไพรของมหาวิทยาลัยฯ  และร่วมประชุมปรึกษาหารือ แนวทางที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ บังเกิดผลดีแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดแบบเบ็ดเสร็จยั่งยื่นต่อไป

Share via
Copy link
Powered by Social Snap