สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สำนักวิชาการและประมวลผลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรม 3 การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาสู่การเรียนรู้สมัยใหม่  ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน  โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการฯ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล  เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ภูสีอ่อน  ได้บรรยายให้ความรู้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพด้วย โดยมีอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

Share via
Copy link
Powered by Social Snap