องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  16  มิถุนายน 2565  เวลา 10.29 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การประชุมโดยมีคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รองธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตครูฐานสมรรถนะ ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทด้านการศึกษา โดยได้จัดทำแบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครูที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่คาดหวัง วางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีประสบการณ์สอนในห้องเรียนจริงของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้อาจารย์สามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกับการเอาไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะทำให้การถ่ายทอดสู่นักศึกษาครูได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังได้รับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต

นักปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญา (Degree) และระดับประกาศนียบัตร (Non – Degree) เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้นำเสนอแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ก่อนเดินทางกลับ

Leave a Comment