สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 13.29 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล กล่าวต้อนรับ  ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน บุคลากร อาจารย์ ผู้สอนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ