วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร  เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)” สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล  ได้การบรรยาย เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ รวมไปถึง เรื่อง  การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี มีการทดสอบก่อนการเข้าร่วมโครงการและหลังโครงการด้วย  ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุน ของสำนักงานงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งในรูปแบบ onsite และ online และยังมีผู้เข้าร่วมโครงการผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap