วันนี้ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมี ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร ครู และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล และมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน

dsc_9065 dsc_9067dsc_9160 dsc_9086 dsc_9110 dsc_9124  dsc_9174 dsc_9176 dsc_9179 dsc_9181 dsc_9187 dsc_9193 dsc_9202 dsc_9222 dsc_9228 dsc_9232 dsc_9235 dsc_9238 dsc_9243 dsc_9254