รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ มอบรางวัล บุคลาการสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 16.00 น. ณ  ลานกิจกรรม ชั้น1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้มอบรางวัลการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)  ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    โดยมีผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 13 ผลงาน  โดยมีคระกรรมการผู้ตัดสินผลงาน บุคลากร สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน