มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการหลัก โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 08.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570)  และมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฯ  รวมไปถึงบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย ภายการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์  ได้มีรับฟังร่างแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ มีข้อคิดเห็น มีข้อแนะนำจากบุคลากรภายนอก  เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ  ไปนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 08.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570)  และมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฯ  รวมไปถึงบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยภายการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์  ได้มีรับฟังร่างแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ มีข้อคิดเห็น มีข้อแนะนำจากบุคลากรภายนอก  เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ  ไปนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป