เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรม”การให้ความรู้ กำกับติดตาม ตามแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan)ระดับหลักสูตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 เพื่อให้ได้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพ(QualityImprovement Plan)ระดับหลักสูตรสูตร การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาจารย์หลักสูตร จำนวน 14 หลักสูตร และอาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 83 คน

dsc_9515

dsc_9455 dsc_9459 dsc_9466 dsc_9475 dsc_9481 dsc_9482 dsc_9489 dsc_9493 dsc_9495 dsc_9496 dsc_9497 dsc_9501 dsc_9502 dsc_9506 dsc_9508 dsc_9509 dsc_9513  dsc_9517 dsc_9523 dsc_9533 dsc_9541 dsc_9551 dsc_9556 dsc_9567 dsc_9590 dsc_9595 dsc_9598 dsc_9600 dsc_9604 dsc_9605 dsc_9606