“การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม – จังหวัดร้อยเอ็ด”

วันที่ 16 -17  สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา  10.09 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สป.อว. อว.ส่วนหน้า  หลังจากเสร็จกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  แล้วท่านได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับชมนิทรรศการตำบล U2T ที่เข้ารอบ Hackathon จังหวัดร้อยเอ็ด และ U2T ที่โดดเด่น ณ. ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  รับฟังการสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานรายตำบลในโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นผู้ให้ข้อมูล

อนึ่ง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้ง จักรสานผักตบชวา   และรายงานกระบวนการและผลการดำเนินโครงการ U2T for BCG พื้นที่ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในความรับผิดชอบ โดยผู้รับจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด