มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME  สูงสุด ประจำปีงบประมาณ  2564 ในงาน SME-GP Day

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 น. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองนายกรัฐมนตรี    มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME  สูงสุด ประจำปีงบประมาณ  2564 ในงาน SME-GP Day โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นผู้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ  ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ในมิติของจำนวนเงิน และสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม