รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น ณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด  กับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษาและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 93 หน่วยงาน  มีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านภูสิต สมจิตต์  เป็นประธานในพิธีความร่วมมือนี้ฯ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้ความสำคัญและความร่วมมือในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ