การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 14(3241)/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา  13.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญครั้งที่ 14(321)/2565  ซึ่งมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร ผู้แทนจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯที่เป็นคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในรูปแบบ onsite และ online  ประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ทั้งนี้ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และนักศึกาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2  ในการประกวด “เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2”  ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย #www.reru.ac.th