คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “Show and Share ผลงานและนวัตกรรม การเสริมสร้างสุขภาพและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน  2565 เวลา 09.09 น. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  เป็นประธานเปิดโครงการ“Show and Share z]  ผลงานและนวัตกรรม  การเสริมสร้างสุขภาพและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่”  ณ. ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัสลักษณ์  เจริญแสน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง  ซึ่งมีชุดการแสดงที่เป็นนวัตกรรมจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง และเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอนวัตกนรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมาย มความสุขกันสนุกกกันถ้วนหน้า  #www.reru.ac.th