วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.09 น ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คุณเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเนื้อหาในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนางานวิชาการสู้ความเป็นเลิศ รวมถึงนักเรียนและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เห็นร่วมกัน