วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.09 น. ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณ แด่ พระครูกันตสารพิมล  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป  พร้อมด้วยเบิก  นายสุรพงษ์  สายโอภาส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  แด่พระครูกันตสารพิมล  โดยมีรองอธิการบดีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวตำบลเกาะแก้ว พี่น้องชาวอำเภอเสลภูมิ และชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก