วันที่ 11 ตุลาคม 2565  เวลา  09.19 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร  พบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  โอกาสนี้ขอแสดงความยินดี กับท่านทรงพล  ใจกริ่ม  ที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด      ในการนี้ได้ขอคำแนะนำและขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เข้ามาช่วยงานในส่วนราชการของจังหวัด และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ เพื่อเกิดผลดีต่อประเทศชาติสืบไป