เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สโมสรโรตารีสากลร้อยเอ็ด นำทีมโดย นย. บัณจง ธนะแพสย์ ตำแหน่ง นายกสโมสร  นยก. วารุณี สุริยวนากุล ตำแหน่ง ที่ปรึกษา และนยล. วรินธร ศรีแสนปาง ตำแหน่ง นายกรับเลือก ได้นำทีมสมาชิกโรแทเรียนร้อยเอ็ด เข้าพบ อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

dsc_9992

dsc_0014dsc_9991

dsc_9874 dsc_9876 dsc_9891 dsc_9893 dsc_9916 dsc_9929 dsc_9931 dsc_9934 dsc_9935 dsc_9936 dsc_9939 dsc_9950 dsc_9954 dsc_9962 dsc_9969 dsc_9975 dsc_9979