พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันอาทิตย์ที่  2 เมษายน  พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น.ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  เข้ารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่  18  มีนาคม พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดี รองอธิการบดีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีด้วยความชื่นชม
 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap