เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด(อดีต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) และอาจารย์สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำ Prof.Dr.Peter Waterworth ศาสตราจารย์อาคันตุกะจากมหาวิทยาลัย Deakin University ประเทศออสเตรเลีย และ Dr. Greg Keanney ตำแหน่ง ผู้บริหารกองทุนพัฒนาการศึกษาแห่งราชอาณาจักร(Education Development Trust, UK) เข้าพบ อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อการกุศลในภูมิภาคอาเซียน

dsc_0113

dsc_0027

dsc_0032 dsc_0035 dsc_0036 dsc_0040 dsc_0048 dsc_0056 dsc_0073 dsc_0074 dsc_0075 dsc_0080 dsc_0083 dsc_0090 dsc_0102 dsc_0108 dsc_0109 dsc_0114