วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(186)/2566 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุมมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย  มีระเบียบวาระเรื่องการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน แนวทางในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ การนำเสนอหลักสูตร ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ท่านใหม่ ในการนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ท่านใหม่ด้วยความยินดียิ่ง  และขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาด้วยความยินดียิ่ง ท้ายการประชุมคณะกรรมการสภาได้ยืนไว้อาลัยแก่ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ท่านได้เสียชีวิต   #www.reru.ac.th