วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดโครงการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้และความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร คณะและ   ระดับสถาบัน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้       และนำความรู้ความเข้าใจไปต่อยอดและปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อไป มีอาจารย์ทุกคณะเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน #reru #www.reru.ac.th