วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดโครงการให้ความรู้ทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน่วยงานเทียบเท่าคณะ และระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้และความเข้าใจตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ คณะและ  ระดับสถาบัน เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   ได้ และนำความรู้ความเข้าใจไปต่อยอดและปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อไป มีอาจารย์ บุคลากร ทุกคณะ ทุสถาบันเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน #reru #www.reru.ac.th