วันที่ 11 เมษายน  พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  ประธานในการนำรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมสรงน้ำพระนาคปกเมืองไพร พระประจำมหาวิทยาลัยฯ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรเข้าร่วมครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน #reru #www.reru.ac.th