วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00น. อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์  จิตต์โศภิตานนท์  หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา    โดยมีอาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับและบรรยายในเรื่องดังกล่าว จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารงานกับการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรต่อไป #RERU #www.reru.ac.th