คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ จัดโครงการการพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงาน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 แก่ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเครือข่าย และครูในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและพัฒนาครูในภาครัฐให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

 

dsc_0099 dsc_0104 dsc_0105 dsc_0110 dsc_0125  dsc_0173dsc_0141

dsc_0157 dsc_0158 dsc_0171  dsc_0202 dsc_0209 dsc_0218 dsc_0222 dsc_0223 dsc_0229 dsc_0230 dsc_0232 dsc_0241 dsc_0275 dsc_0288 dsc_0290 dsc_0312 dsc_0318 dsc_0326 dsc_0351 dsc_0358 dsc_0414 dsc_0416 dsc_0419 dsc_0428 dsc_0431