มรภ.รอ. ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 43 หลักสูตร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 140 คน

dsc_0219 dsc_0222 dsc_0241 dsc_0244 dsc_0247 dsc_0249 dsc_0251 dsc_0261 dsc_0263 dsc_0264 dsc_0265 dsc_0268 dsc_0269 dsc_0270 dsc_0273 dsc_0274 dsc_0275 dsc_0281 dsc_0297  dsc_0303 dsc_0305 dsc_0308 dsc_0321 dsc_0324 dsc_0325 dsc_0329 dsc_0330 dsc_0332 dsc_0338 dsc_0346 dsc_0347 dsc_0352 dsc_0354 dsc_0355 dsc_0360 dsc_0382 dsc_0411