วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระสิม ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)  การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ ด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีนี้ด้วย  ในโอกาสนี้ท่านชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานในโครงการส่งเสริมความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาความรอบรู้สุขภาพด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต สู่การเป็นเมืองสุขภาพดี ปี 2566  มี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดแรกของประเทศ ซึ่งกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 7 ได้ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโดย  ใช้แนวคิดของเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ประกอบด้วย 6 หลัก คือ 1) โภชนาการ 2) กิจกรรมทางกาย 3) การนอน 4) สุราและสารเสพติด 5) ความสัมพันธ์ 6) การจัดการความเครียด เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเอง รวมถึงช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต และครอบครัว ได้อย่างถูกต้อง  ทั้งนี้ยังให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสร้างเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีโดยถ้วนหน้า ให้ประชาชนสุขภาพดี ต่อไป  #RERU #pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th