วันศุกร์ที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือ ทิศทางการรับสมัครนักศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง กฎระเบียบด้านการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง โดยมีเนื้อหาของการประชุมเรื่อง การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา การจัดการเรียนทุกระดับ มีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์ บุคลากรสำนักวิชาการและประมวลผล  ร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #pr.rer.ac.th #www.reru.ac.th