วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 16(344)/2566 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อหาของการประชุมเรื่องการใช้ไฟฟ้าของบ้านพักบุคลากร การถอดถวายกฐินประจำปี 2566 การรับสมัครนักศึกษา และการกำกับติดตามและผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะได้ดำเนินการจัดขึ้นภายใน มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และในทิศทางที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #pr.reru.ac.th #www.reru.ac.th