วันอังคารที่ 17  ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ ชั้น 9 ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานคระกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 4 /2566 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #www.reru.ac.th