คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและผู้บริหารในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพครูขึ้น ณ ห้อง EDU 206 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และ อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ กล่าวรายงาน ภายในโครงการรับฟังการบรรยาย เรื่องการพัฒนานักเรียนตามคุณลักษณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก มีครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

dsc_0008 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0017 dsc_0018 dsc_0021 dsc_0025 dsc_0028 dsc_9891 dsc_9896 dsc_9897 dsc_9898 dsc_9899 dsc_9904 dsc_9906 dsc_9909 dsc_9911 dsc_9922 dsc_9936 dsc_9949 dsc_9950 dsc_9960 dsc_9961 dsc_9965 dsc_9969 dsc_9972 dsc_9974 dsc_9979 dsc_9980 dsc_9981 dsc_9984dsc_9973