วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญครั้งที่ 2(95)/2566  ในโอกาสนี้ท่านประธานที่ประชุม ซึ่งมีรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้บริหาร ผู้แทนภายในมหาวิทยาลัยฯ  ที่เป็นคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในรูปแบบ onsite และ online  ประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ในครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบ อนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและอัตราเงินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ , การขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของพนักงานสายวิชาการ,พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ,พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภทผู้แทนจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี(แทนตำแหน่งที่ว่างลง),อนุมัติผลการประเมินค่างานสายสนับสนุน เพื่อกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ,และพิจารณาขอความเห็นชอบประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง #RERU   #www.reru.ac.th