วันศุกร์ที่ 27  ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

เป็นประธานคระกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 5 /2566 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล และคณะกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน #RERU #www.reru.ac.th