วันจันทร์ที่  30 ตุลาคม พ.ศ.เวลา 09.29น.ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  ร่วมทำบุญครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากนั้นได้นำกฐินสามัคคีเคลื่อนขบวนไปที่ วัดสว่างท่าสี  บ้านท่าสี  ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อทอดถวายกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับชาวบ้านสว่างท่าสีและชาวบ้านใกล้เคียงในตำบลเกาะแก้วได้ปัจจัยเป็นเงิน จำนวนทั้งสิ้น 320,399บาท (สามแสนสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าน )  เพื่อนำไปสร้างอุโบสถหลังใหม่  และเพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป #www.reru.ac.th #RERU