วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีการเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาระหว่างมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 42 แห่ง  ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแนวทางการทำความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาระหว่างมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกัน โดยการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางสถานบันการศึกษาจะให้ความสนใจและเข้ามาเป็นส่วนร่วมโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาส และการเข้าถึงการศึกษา ระดับปริญญาตรีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ…..